Postup pokládky betónu GRANISOL

Granisol_PodkladSystém GraniSol je realizovaný len prostredníctvom preškolených a certifikovaných firiem, ktoré majú oprávnenie k nákupu jednotlivých komponentov systému GraniSol spoločnosti Cemex.

Spracovanie systému GraniSol

Pokládka je možná priamo na zhutnený urastený terén alebo zhutnený štrkový podklad (podľa konkrétnych geologických podmienok a predpokladaného zaťaženia).

Teplota podkladu nesmie byť menšia ako 5 °C.

 

Inštalácia ohraničujúcich prvkov a dilatácií

instal_okrajnik.jpgAk bude plánovaná realizácia ohraničujúcich prvkov (napr. krajníc), je nutné ich inštalovať v dostatočnom predstihu, aby bola zabezpečená ich potrebná stabilita – zabetónovanie. Dilatácie betónu GraniSol môžu byť tiež pripravené v predstihu formou dilatačných líšt, alebo materiálov esteticky zakomponovaných do plochy (farebné okrajníky, kamenné kocky a pod.)

Vystuženie vymývaného betónu GraniSol

Zhutnený podklad sa pred aplikáciou riadne navlhčí alebo sa ošetrí PE fóliou zamedzujúcou predčasnú stratu vlhkosti. Vystužovanie sa vykonáva v súlade so všeobecnými pravidlami pre vystužovanie betónových konštrukcií (podľa projektovej dokumentácie).

Granisol_VYZTUZ.jpgDo týchto betónov nemožno použiť rozptýlenú výstuž (drôtiky alebo vlákna). Výstužné siete je nutné podložiť podložkami, alebo lepšie pokladať na vrstvu betónu GraniSol.

Pokládka vymývaného betónu GraniSol

Čerstvá zmes GraniSol sa uloží na pripravenú plochu a vyrovná do požadovanej výšky (min. tl.10 cm). Potom sa zrovná a dôkladne uhladí. Vibrovanie zmesi sa nevykonáva.

Postrek povrchu

Granisol_postrikUhladený povrch sa ihneď rovnomerne ošetrí vybraným druhom postreku GraniSolit, ktorý zaručuje dosiahnutie stanovenej hĺbky vymytia v závislosti od druhu a pomeru použitého kameniva. Pre ľahkú kontrolu je postrek pigmentovaný (nemá vplyv na výslednú farbu plochy). Ošetrené plochy je potrebné v prvých cca 4 hodinách chrániť proti dažďu a akémukoľvek vstupu do doby dostatočného zatuhnutí (cca 8 hod., podľa teploty).

Vymývanie povrchu

Po dostatočnom vytvrdnutí zmesi (cca 8-12 hodín, v závislosti od teploty) sa tlakovou vodou min. 150/15 (bar/MPa) vymyje z povrchu tenká vrstvička cementového tmelu do stanovenej hĺbky danej typom postreku GranoSolit.

Dilatačné špáry vymývaného betónu GraniSol

Granisol_vymytiPokiaľ neboli do plochy vopred inštalované dilatačné profily, je nutné vykonať po cca 24 hodinách narezanie dilatačných škár podľa všeobecných pravidiel pre železobetónové dosky. Maximálna plocha bez dilatácií je 35 m2. Šírka plochy by nemala presahovať 25 násobok hrúbky.

Ošetrovanie vymývaného betónu GraniSol

GraniSol je nutné po vymytí ošetrovať rovnako ako bežné betóny a to najmä z dôvodov minimalizácie vzniku zmršťovacích trhlín. Po cca 3 týždňoch od realizácie sa povrch ošetrí špeciálnym ochranným náterom/nástrekom, ktorý plochu impregnuje, chráni pred vodou, olejmi, pohonnými látkami, špinou a zarastaním machmi a lišajníkmi. Použitím náteru je výrazne zvýšená mrazuvzdornosť povrchu a jeho odolnosť voči karbonatizácii. Životnosť náteru je cca 2 až 7 rokov podľa spôsobu užívania plochy.

Pochôdznosť a zaťaženie

Realizované plochy sú pochôdzne po cca 8 až 12 hodinách. Zaťaženie pešou prevádzkou po cca 2 dňoch, automobily po cca 4 dňoch od betonáže (v závislosti od vonkajšej teploty).

Likvidácia odpadov a nečistôt

Všetky použité materiály systému GraniSol sú biologicky nezaťažujúce prírodné prostredie. Vymytý materiál v prípade potreby odoberie spoločnosť CEMEX k likvidácii na betonárni.

Odporúčaná hrúbka jednotlivých vrstiev podľa predpokladaného zaťaženia

Granisol_detaily